vacatures

Vacature coördinator Passend Onderwijs VCL m.i.v. 01-08-2021

Met ingang van 1 augustus 2021 is het VCL op zoek naar een coördinator Passend Onderwijs, die zich in gaat zetten voor de coördinatie van onderwijsondersteuning in pedagogisch-didactische zin en de bewaking hiervan.

De coördinator Passend Onderwijs:
● ontwikkelt, vanuit wet- en regelgeving, landelijke en regionale ontwikkelingen en behoeften van de school, het jaarplan Passend Onderwijs voor de school en de concretisering hiervan;
● draagt zorg voor de inbedding van leerlingenzorg in het gehele onderwijssysteem;
● levert een actieve bijdrage aan de regionale afstemming en ontwikkeling van het (bovenschoolse) zorgbeleid;
● is op de hoogte van recente ontwikkeling op het vakgebied. Werkzaamheden De coördinator Passend Onderwijs
● geeft sturing aan en monitort processen rond de leerlingenzorg en de interne samenwerking van (zorg)medewerkers en draagt zorg voor een adequate betrokkenheid van externe deskundigen/hulpverleners in verband hiermee;
● coacht en ondersteunt mentoren, docenten, afdelingsleiders en overige direct betrokkenen met betrekking tot de leerlingenzorg en -ondersteuning;
● coördineert de interne en externe deskundigheid en de contacten met betrekking tot het specifieke onderwijsaanbod voor een leerling die (extra) zorg of ondersteuning nodig heeft;
● initieert en levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en de kwaliteitsbewaking met betrekking tot het zorgsysteem en de leerlingenzorg, (waar nodig) in overleg met de afdelingsleider. Hiertoe behoort ook het onderhouden van contacten met het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.

Competenties en opleiding
Basiscompetenties en kwaliteiten noodzakelijk om deze functie uit te kunnen voeren: coördinerende capaciteiten
coachingsvaardigheden
beleidsvormend vermogen
beheersmatig handelen

De coördinator Passend Onderwijs heeft zich door middel van (een afgeronde) opleiding en of cursussen bekwaamd in aspecten van de leerlingondersteuning en of de (speciale) onderwijszorg. Hij/zij heeft een specifieke (aanvullende) scholing gevolgd op het terrein van coördinatie Passend Onderwijs in het voortgezet onderwijs of is bereid deze aanvullende scholing te gaan volgen.

Omvang en inschaling
Deze functie wordt ingeschaald in docentschaal of in OOP-schaal 10. De omvang is 0,5 fte, bij voorkeur op 5 dagen. Indien gewenst kan deze functie aangevuld worden met lesgevende taken of onderwijsondersteunende werkzaamheden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Katja Abbink via kabbink@vcl-school.nl

Begeleiding nieuwe docenten

Nieuwe docenten volgen op het VCL een driejarig begeleidingsprogramma. De begeleider op school (BOS) is de spil in dit programma, dat bestaat uit workshops, coaching, intervisie en lesbezoeken.
De sectiegenoten nemen de vakinhoudelijke ondersteuning voor hun rekening. 

Kansen

Het VCL vindt het belangrijk dat medewerkers zich breed ontwikkelen. Het VCL biedt docenten veel scholingsmogelijkheden.  De medewerkers worden gestimuleerd om naast hun vak actief te zijn en deel te nemen aan de buitenschoolse activiteiten, zoals toneel, muziek, cabaret, sport en reizen naar het buitenland.