Onderwijsvisie

De grondslag van het VCL was en is nog steeds: de leerlingen zo veel mogelijk tot hun recht laten komen. De uitgangspunten van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum laten zich puntsgewijs als volgt weergeven:

Het VCL
  • koestert hoge verwachtingen van leerlingen
  • kent een op de individuele leerling gerichte schoolcultuur
  • hecht veel waarde aan samenwerking tussen leerlingen onderling, en tussen leerlingen en docenten
  • stelt het bereiken van leerdoelen centraal
  • neemt leerlingen serieus en geeft hun medeverantwoordelijkheid
  • is duidelijk en tolerant in de omgang met elkaar
  • heeft culturele en maatschappelijke ontwikkeling hoog in het vaandel staan
  • stimuleert internationale oriëntatie.

De praktische inzet van het VCL daarbij is het om aan zoveel mogelijk leerlingen ruim de kans te geven een bij hen passend diploma te behalen. Niet minder belangrijk is het streven om de kinderen niet alleen cognitieve, maar ook sociale, culturele en emotionele vaardigheden bij te brengen. Een belangrijke basis voor een evenwichtige ontwikkeling van deze vaardigheden is het opbouwen van zelfvertrouwen. Daarvoor worden leerlingen gestimuleerd een intellectueel passende afdeling te kiezen, zonder dat er sprake is van overdreven en onrealistische ambities. Bij twijfel krijgt de leerling het voordeel, ook al zou dat betekenen dat de weg naar het eindexamen wel eens een jaar langer kan duren dan ervoor staat.

De school schenkt evenveel aandacht aan de begeleiding van leerlingen in de cognitieve, directe onderwijssituatie alsook in de sfeer van de zogeheten niet-lesgebonden activiteiten.  Naast intellectuele groei is er ruimte voor groei op artistiek, sportief en/of organisatorisch terrein.